Treceți la conținutul principal

Postări

Cauzele conexate C‑468/10 și C‑469/10

Cauzele conexate C‑468/10 și C‑469/10 Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 24.11.2011


Cuvinte cheie: articolul 7 litera (f) Directiva 95/46/CE; trimitere preliminară; efectul direct al prevederii directivei; interesul legitim al prelucrării; marja de apreciere a statelor

I. Obiectul cauzei

Cererile de pronunțare a unor hotărâri preliminare formulate în temeiul articolului 267 TFUE de Tribunal Supremo (Spania), pentru interpretarea articolului 7 litera (f) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Articolul 7 litera (f) din Directiva 95/46 prevede:

„prelucrarea este necesară pentru realizarea interesului legitim urmărit de operator sau de către unul sau mai mulți terți, cu condiția ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei viza…
Postări recente

C 557/07

C 557/07
Ordonanța Curții de Justiție a Uniunii Europene din 19.02.2009

Cuvinte cheie: Directiva 2001/29/CE; Directiva 2002/58/CE; Directiva 2004/48/CE; drepturi de autor; societate informațională; intermediar - furnizor de acces.

I. Obiectul cauzei

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 TCE pentru interpretarea Directivei 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională, a Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) și a Directivei 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.


II. Starea de fapt

Soci…

Cauza C‑553/07

Cauza C‑553/07 hotărârea pronunțată de Curtea de Justiției a Uniunii Europene în data de 07.05.2009


Cuvinte cheie: articolul 12 Directiva 95/46; trimitere preliminară; accesul la datele personale ale persoanei vizate; ștergere automată;


I. Obiectul cauzei

Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulate în temeiul art.234 TCE de Raad van State (Olanda), pentru interpretarea articolului 12 litera (a) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Articolul 12 din directivă, prevede:

„Statele membre garantează oricărei persoane vizate dreptul de a obține de la operator:

(a)fără constrângere, la intervale rezonabile și fără întârzieri sau cheltuieli excesive:

– confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate, precum și informații referitoare la scopul prelucrării, categoriile…

Cauza C‑518/07

Cauza C‑518/07 Hotărârea pronunțată de Curtea de Justiției a Uniunii Europene în data de 09.03.2010 


Cuvinte cheie: articolul 28 Directiva 95/46/CE; autoritatea națională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; independența autorității de supraveghere


I. Obiectul cauzei

Acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor formulată în temeiul articolului 226 TCE, prin care Comisia Comunităților Europene solicită Curții să constate că Republica Federală Germania nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul art.28 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 95/46/CE.

Articolul 28 din Directiva 95/46, prevede:

„(1) Fiecare stat membru prevede ca una sau mai multe autorități publice să fie responsabile de supravegherea aplicării pe teritoriul său a dispozițiilor adoptate de statele membre în temeiul prezentei directive.

Aceste autorități acționează în condiții de independență deplină în exercitarea atribuțiilor cu care sunt învestite.”


II. Sta…

Cauza C-73/07

Cauza C-73/07 Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 16.12.2008


Cuvinte cheie: Directiva 95/46/CE; date fiscal publice; prelucrare în scopuri comerciale; libertatea de exprimare; derogări în scopuri jurnalisticeI. Obiectul Cauzei

Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată, în temeiul articolului 234 TCE, de Korkein Hallinto Oikeus (Curtea Administrativă Supremă - Finlanda) pentru interpretarea Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal exercitate de societățile Satakunnan Markkinapörssi Oy (denumită în continuare „Markkinapörssi”) și Satamedia Oy (denumită în continuare „Satamedia”).

Articolul 2 din directivă, intitulat „Definiții”, prevede:

„În sensul prezentei directive:

(a)«date cu caracter personal» înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoană identificabilă…

Cauza C-524/06

Cauza C-524/06
Hotărârea pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
în data de 16.12.2008


Cuvinte cheie: Directiva 95/46; date cu caracter personal; prelucrare în scopuri statistice; principiul necesității; discriminare; trimitere preliminarăI.Obiectul cauzei

Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) pentru interpretarea articolului 12 primul paragraf CE coroborat cu articolele 17 CE și 18 CE, a articolului 43 primul paragraf CE și a articolului 7 litera (e) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Articolul 7 litera (e) din Directiva 95/46, are următorul conținut:

„Statele membre prevăd ca datele cu caracter pesonal să fie prelucrate numai dacă:

(e) prelucrarea este necesară pentr…

Cauza Trabajo Rueda

Cauza Trabajo Rueda

Viață privată/ Pornografie Infantilă/Confiscarea Computerului/Abuzul Poliției 


ÎncauzaTrabajoRuedaîmpotrivaSpaniei(cerereacunumărul32600/12)CurteaEuropeanăaDrepturilorOmuluiaconstatatladatade30.05.2017căaexistatoîncălcareaarticolului8din